Про Академію

Про Академію

Національна академія статистики, обліку та аудиту є закладом вищої освіти IV рівня акредитації, який існує майже 30 років.

Як самостійний заклад вищої освіти в Україні Академія існує з 1992 року. До цього він був Українським філіалом Московського Міжгалузевого Інституту підвищення кваліфікації працівників обліку та статистики Держкомстату СРСР, де навчались фахівці обліково-економічних спеціальностей колишнього Радянського Союзу: від Прибалтики до Камчатки.

З проголошенням незалежної України навчальний заклад змінив свій статус та концепцію освітньої діяльності, спрямувавши її на підготовку та перепідготовку фахівців економічних спеціальностей.

З 1992 року по 2000 рік заклад мав назву Інститут підготовки спеціалістів статистики та ринку, а з 2000 року по 2003 рік – Інститут статистики, обліку та аудиту Держкомстату України.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 року за № 89-р – навчальний заклад був перейменований на Державну академію статистики, обліку та аудиту Держкомстату України.

Указом Президента України В. Ющенка від 13 січня 2010 року за № 18/2010 навчальний заклад отримав статус національного ВНЗ з офіційною назвою «Національна академія статистики, обліку та аудиту».

Основні події

Основними подіями в історії Академії є:

Створення Національного центру обліку та аудиту на початку становлення вітчизняного аудиту згідно з Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 6 грудня 1993 року № 1042-р. На навчальний заклад покладено обов’язки щодо здійснення підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації бухгалтерів та аудиторів, розроблення і видання методичних і навчальних посібників з обліку, аналізу, аудиту та аудиторської діяльності.

Ліцензування та акредитація Міністерством освіти і науки України освітньої діяльності Академії за спеціальностями: «Облік і оподаткування»«Економіка»«Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок»«Менеджмент», «Маркетинг», «Публічне управління та адміністрування», «Комп’ютерні науки», «Право».

Включення навчального закладу згідно з постановою Президії ВАК України до переліку провідних установ для експертизи дисертацій за спеціальністю 08.03.01 «Статистика» та 08.06.04 «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит».

Надання права Вченій раді Академії присвоювати вчені звання професора та доцента згідно з рішенням Міністерства освіти і науки України.

Відкриття аспірантури за спеціальностями:

  • Статистика;
  • Бухгалтерський облік;

Заснування періодичних фахових видань:

Створення відповідно до постанови Президії ВАК України спеціалізованої вченої ради з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук зі спеціальностей: 08.00.10 «Статистика»; 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)».

Отримання, згідно з Указом Президента України Віктора Ющенка № 10/2010 від 13.01.2010 р, статусу Національної академії.

В Академії працюють відомі українські вчені, серед них: д.н.д.упр., чл.-корр. НАН України, проф. О.Г. Осауленко, Н.О. Парфенцева, В.О. Шевчук, Л.Є. Момотюк, Т.Г. Бондарук, О.Ю. Редько, С.С. Герасименко та ін.

Академія налагодила плідні контакти з низкою закордонних закладів вищої освіти, фундацій та наукових установ. Окрім інших переваг навчання в Академії, це дає можливість підвищувати кваліфікацію професорсько-викладацькому складу Академії, організовувати практику для кращих студентів за кордоном.

В Академії для абітурієнтів діють підготовчі курси.

Докторантура та аспірантура здійснює навчання аспірантів та здобувачів на умовах контракту (за кошти юридичних або фізичних осіб) з відривом та без відриву від виробництва за спеціальностями: 08.00.10 «Статистика», 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит». Вступники до докторантури та аспірантури складають вступні іспити із спеціальності, філософії та іноземної мови в обсязі програм для вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації. Працевлаштування випускників – відповідно до умов контракту.

Відповідно до постанови Президії Вищої атестаційної комісії України №1-06/7 від 30 червня 2004 року в «Академії статистики, обліку та аудиту» створено Спеціалізовану вчену раду Д.26.870.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата економічних наук зі спеціальностей: 08.00.10 «Статистика»; 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит».

Після закінчення навчання видається диплом державного зразка.

Для забезпечення підготовки фахівців високої кваліфікації в Академії створена необхідна матеріально-технічна база, у т. ч.: сучасна бібліотека, комплекс спортивних залів, комп’ютерний центр, аудиторії якого обладнані сучасними засобами обчислювальної техніки, підключеними до мережі Internet, лінгафонний кабінет, медичний центр, власний гуртожиток, тощо. За усіма параметрами це забезпечення відповідає вимогам та нормативам Міністерства освіти і науки України.

Академія є закладом вищої освіти, який належить до системи державної статистики України.

Академія готує висококваліфікованих фахівців для державних установ і організацій, крім того випускники Академії запрошуються до роботи до різноманітних підприємств та організацій підприємницького сектору.

Залишити відповідь