Колективний договір укладається на основі чинного законодавства, прийнятих сторонами зобов’язань з метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин і узгодження інтересів трудящих, власників та уповноважених ними органів.

  Мета укладання

  В статті 11 КЗпПУ зазначено, що на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності і господарювання, які використовують найману працю і мають права юридичної особи, укладається колективний договір. Колективний договір може укладатися в структурних підрозділах підприємства, установи, організації в межах компетенції цих підрозділів.

  Як правило, колективний договір укладається між власником або уповноваженим ним органом (особою), з однієї сторони, і первинною профспілковою організацією, які діють відповідно до своїх статутів, а у разі їх відсутності — представниками, вільно обраними на загальних зборах найманих працівників або уповноважених ними органів, з другої сторони.

  Зміст колективного договору

  відповідно до ст. 13 КЗпПУ визначається сторонами в межах їх компетенції.

  У колективному договорі встановлюються взаємні зобов’язання сторін щодо регулювання виробничих, трудових, соціально-економічних відносин, зокрема:

 • • зміни в організації виробництва і праці;
 • • забезпечення продуктивної зайнятості;
 • • нормування і оплати праці, встановлення форм, системи, розмірів заробітної плати та інших видів трудових виплат (доплат, надбавок, премій та ін.);
 • • встановлення гарантій, компенсацій, пільг;
 • • участі трудового колективу у формуванні, розподілі і використанні прибутку підприємства, установи, організації (якщо це передбачено статутом);
 • • режиму роботи, тривалості робочого часу і відпочинку;
 • • умов і охорони праці;
 • • забезпечення житлово-побутового, культурного, медичного обслуговування, організації оздоровлення і відпочинку працівників;
 • • гарантій діяльності профспілкової чи інших представницьких організацій трудящих;
 • • умов регулювання фондів оплати праці та встановлення міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень в оплаті праці;
 • • забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

  Колективний договір може передбачати додаткові порівняно з чинним законодавством і угодами гарантії, соціально-побутові пільги.

  Колективні переговори

  Укладанню колективного договору передують колективні переговори.

  Строки, порядок ведення переговорів, вирішення розбіжностей, що виникають під час їх ведення, порядок розробки, укладення та внесення змін і доповнень до колективного договору, відповідальність за його виконання регулюються Законом «Про колективні договори і угоди».

  Згідно зі ст. 15 КЗпПУ колективні договори підлягають повідомній реєстрації місцевими органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування.

  Порядок реєстрації

  Порядок реєстрації колективних договорів визначається Кабінетом Міністрів України.

  Звертаємо увагу! Наразі діє постанова КМУ "Про порядок повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів" від 13.02.2013 р. № 115.

 Умови колективного договору, що погіршують порівняно з чинним законодавством і угодами становище працівників, є недійсними (ст.16 КЗпПУ).

  Колективний договір набирає чинності з дня його підписання представниками сторін або з дня, зазначеного у ньому.

  Особливості чинності колдоговору

  Після закінчення строку чинності колективний договір продовжує діяти до того часу, поки сторони не укладуть новий або не переглянуть чинний, якщо інше не передбачено договором.

  Колективний договір зберігає чинність у разі зміни складу, структури, найменування уповноваженого власником органу, від імені якого укладено цей договір.

  У разі реорганізації підприємства, установи, організації колективний договір зберігає чинність протягом строку, на який його укладено, або може бути переглянутий за згодою сторін.

  У разі зміни власника чинність колективного договору зберігається протягом строку його дії, але не більше одного року. У цей період сторони повинні розпочати переговори про укладання нового чи зміну або доповнення чинного колективного договору.

  У разі ліквідації підприємства, установи, організації колективний договір діє протягом усього строку проведення ліквідації.

  На новоствореному підприємстві, в установі, організації колективний договір укладається за ініціативою однієї із сторін у тримісячний строк після реєстрації підприємства, установи, організації, якщо законодавством передбачено реєстрацію, або після рішення про заснування підприємства, установи, організації, якщо не передбачено їх реєстрацію.

  Положення колективного договору поширюються на всіх працівників підприємства, установи, організації незалежно від того, чи є вони членами професійної спілки, і є обов’язковими, як для власника або уповноваженого ним органу, так і для працівників підприємства, установи, організації.

  Контроль за виконанням колективного договору проводиться безпосередньо сторонами, які його уклали, у порядку, визначеному цим колективним договором.

  Якщо власник або уповноважений ним орган (особа) порушив умови колективного договору, профспілки, що його уклали, мають право надсилати власнику або уповноваженому ним органу (особі) подання про усунення цих порушень, яке розглядається у тижневий строк. У разі відмови усунути порушення або недосягнення згоди у зазначений строк профспілки мають право оскаржити неправомірні дії або бездіяльність посадових осіб до суду.

  Сторони, які підписали колективний договір, щорічно в строки, передбачені колективним договором, звітують про його виконання.