Наявність атмосфери — одна з найголовніших умов життя на планеті.

  Атмосферне повітря - це не лише оксиген (кисень). За своїм складом воно являє суміш близько 20 різних газів. Більшу частку повітря складає нітроген (азот)- понад 79%. Значно меншу – оксиген: майже 21%. Ще 1% становлять інші гази - вуглекислий газ, аргон, неон, гелій, метан, криптон, гідроген, ксенон.

  Атмосферні гази - оксиген, вуглекислий газ і нітроген - приймають безпосередню участь в біохімічних циклах і є важливими чинниками функціонування різноманітних екосистем .

  Дослідження показують, що з початку минулого століття середній вміст вуглекислого газу в атмосфері, хоча й повільно, але постійно збільшується. Цей процес пов'язаний з діяльністю людини.

  Джерела забруднення атмосфери можуть бути природними і штучними (антропогенними)

  Природні забруднення атмосфери відбуваються за певними біологічними законами і регулюються кругообігом речовин, виявляються періодично.

  Штучне (антропогенне) забруднення атмосфери відбувається під впливом діяльності людини внаслідок зміни її складу і властивостей. Штучні джерела забруднення поділяються на стаціонарні і пересувні.

  Найважливіші штучні джерела забруднення:

  - теплоенергетичні установки. Викиди цих підприємств в атмосферу містять карбону оксид, ангідрид сірчистий, пил, сульфід водню, нітрит водню (аміак), сульфід карбону, аерозолі хрому і марганцю, бензол, фенол.

  Нафтопереробна і нафтохімічна промисловість є джерелом таких забруднювачів атмосфери: сульфід водню, сірчистого ангідриду, карбону оксиду, аміаку, вуглеводнів, у тому числі бензпірену.

  Підприємства по виробництву будівельних матеріалів забруднюють атмосферу пилом, що містить сполуки важких металів, фтору, двоокису кремнію, азбесту, гіпсу.

  Забруднення навколишнього середовища автотранспортом - одне з найбільш небезпечних для здоров'я людини, тому що вихлопні гази надходять у приземний шар повітря, звідки утруднене їх розсіювання; до того ж будинки жилих кварталів, які знаходяться поряд з автомагістралями, є свого роду екраном для вловлювання забруднювачів .

  У складі відпрацьованих газів автомобілів найбільшу питому вагу за об'ємом мають - діоксид вуглецю (0,5-10%), оксид азоту (до 0,8%), неспалені вуглеводні (0,2-3,0%), альдегіди (до 0,2%) та сажа [5].

  Найбільш поширені забруднювачі атмосфери надходять до неї в основному в двох видах: або у вигляді завислих частинок (аерозолей), або у вигляді газів. По масі найбільшу частку (80-90%) всіх викидів в атмосферу складають газоподібні викиди [1].

  Такий вплив людини на атмосферу зумовлює ряд негативних явищ, що поступово руйнують первинний стан атмосфери та негативно діють на живі організми. Це такі явища, як озонові діри, парниковий ефект, кислотні дощі та ін.

  Розглянемо основні шкідливі домішки антропогенного походження:

  Діоксид вуглецю у повітря потрапляє в результаті спалювання твердих відходів, з вихлопними газами і викидами промислових підприємств. Оксид вуглецю сприяє підвищенню температури на планеті і створенню парникового ефекту.

  Сірчистий ангідрид надходить до навколишнього середовища внаслідок викидів підприємствами теплоенергетики і комунально-побутовими секторами, транспортом. Він є другим забруднювачем атмосфери після вуглекислого газу. Викиди від сірчистого ангідрида спричиняють утворення кислотних опадів.

  Основними джерелами викиду сірководня і сірковуглецю є підприємства по виготовленню штучного волокна, цукру, нафтопереробні, а також нафтопромисли. В атмосфері при взаємодії з іншими забруднювачами піддаються повільному окисленню до сірчистого ангідриду.

  Найбільші обсяги викидів окисів азоту в атмосферу - від автомобільного транспорту.

  Крім газоподібних забруднюючих речовин, в атмосферу надходить велика кількість твердих частинок. Це пил, кіптява і сажа.

  Велику небезпеку становить забруднення природного середовища важкими металами. Свинець, кадмій, меркурій, мідь, нікель, цинк, хром, ванадій стали практично постійними компонентами повітря промислових центрів.

  Протягом 2013-2019 рр. ВСП Жмеринський міськрайонний відділ лабораторних досліджень проводить моніторинг за рівнем забруднення атмосферного повітря в м. Жмеринка та сільських поселеннях.

  Дослідження проводяться в 12 стаціонарних точках в зоні впливу автомагістралей та промислових підприємств, в т.ч. в 5 - по місту .

  Із загальної кількості досліджень не відповідали вимогам по вмісту забруднюючих речовин: в 2013р. - 9,5 % проб атмосферного повітря, в 2014 р. -18,6 % , 2015 р. – 18 %,в т.ч. в м. Жмеринка – 10,5% ,15% ,23% відповідно. В 2016р.- 10% проб атмосферного повітря, в 2017р.-9,4%,в 2018р.-12,75%,в т. ч. в м. Жмеринка-11,4%, 11,8%,16,25 % відповідно.

  Перевищення ГДК по вмісту вуглецю оксиду зареєстровано по вул.Магістральній, Б.Олійника, вул.Київській біля ЗОШ №4, вул.Шевченка, біля автовокзалу , на автомагістралях біля сіл Коростівці, Рів; по вмісту пилу - по вул.Магістральній, вул. Київській біля ЗОШ № 4, автовокзалу, на межі СЗЗ ТОВ "Конкорд" с. Северинівка, автомагістралі біля с.Рів; по вмісту сірчистого ангідриду – по вул.Шевченка, Магістральній, Б. Олійника, Київській біля ЗОШ № 4; окису азоту - по вул.Барляєва та біля автовокзалу.

  В 2018р.з досліджених інгредієнтів атмосферного повітря на території м. Жмеринка з перевищенням нормативного вмісту реєструвались проби по вмісту пилу – 6,6 % ,сірчистого ангідриду – 10,0% ,окису вуглецю – 36,0%, окису азоту -5,0%. В сільській місцевості, відповідно, нестандартних проб пилу-6,25%, окису вуглецю-13,6%, сірчистого ангідриду 8,3%, окису азоту -5,9%.

  Порівняно з 2013р. зареєстровано збільшення кількості нестандартних проб по місту з перевищенням по вмісту вуглецю оксиду - в 4 рази.

  Атмосферне повітря постійно потерпає від надмірного антропогенного навантаження і, як наслідок, це позначається на стані здоров’я людей.

  Довготривале забруднення сірчаним газом, карбон оксидами, азот оксидами та іншими небезпечними речовинами шкідливо впливає на здоров'я людини. При цьому збільшується загальний рівень захворюваності, що обумовлено ураженням окремих органів та систем організму: дихальної, серцево – судинної, шлунково-кишкової та інших.

  Завідувач ВСП Жмеринський МРВЛД Л.Г.Голева