З 1 січня 2017 року набрали чинності закони України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» від 21.12.2016 № 1801 (далі — Закон 1801), «Про внесення змін до деяких законодав¬чих актів України» від 06.12.2016 № 1774 (далі — Закон 1774), якими врегульовано окремі питання пенсійного забезпечення в 2017 році. Сьогодні пропонуємо узагальнені дані про пенсійні зміни, які стали¬ся цьогоріч.

  1. Законом 1801 з 01.01.2017 розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, становить 1247 грн, з 01.05.2017 — 1312 грн, з 01.12.2017 — 1373 грн.

  Розмір прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць з 01.01.2017 становить 1544 грн, з 01.05.2017 — 1624 грн, з 01.12.2017 — 1700 грн.

  Прожитковий мінімум для працездатних осіб з 01.01.2017 становить 1600 грн, відповідно максимальна величина бази нарахування єдиного внеску дорівнює 40 000 грн (двадцять п'ять розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом), на яку нараховується єдиний внесок. З 01.05.2017 цей показник встановлено в розмірі 1684 грн, макси-мальна величина — 42 100 грн. З 01.12.2017 прожитковий мінімум для працездатних осіб становитиме 1762 грн, максимальна величина — 44 050 грн.

  2. Відповідно до Закону 1774:

  2.1. У 2017 році продовжено особливий порядок виплати пенсії працюючим пенсіонерам, який діяв у 2016 році.

  Водночас запроваджено новий порядок виплати пенсії окремим категоріям працюючих пенсіонерів.

  У зв'язку із внесенням змін до законів України «Про судову експертизу», «Про Національний банк України», «Про службу в органах місцевого самоврядування», Положення про помічника-консультанта народного депутата України, затвер¬дженого Постановою Верховної Ради України від 13.10.1995, виплата пенсії особам, які працюють:

  • на посадах судових експертів, службовцям Національного банку у період роботи в Національному банку, на посаді помічника-консультанта народного депутата України (крім інвалідів І та II груп, інвалідів війни III групи та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»);
  • в органах місцевого самоврядування посадовими особами місце¬вого самоврядування (крім інвалідів І та II груп, інвалідів війни III групи та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветера¬нів війни, гарантії їх соціального захисту», та осіб, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів військової служби, ветера¬нів органів внутрішніх справ, ветера¬нів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист»), здійснюється в такому порядку: пенсії, призначені відповідно до законо¬давства України, розмір яких пере-вищує 150% прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втра¬тили працездатність, виплачуються в розмірі 85% призначеного розміру, але не менше 150% прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність.

  Зазначений порядок виплати по¬ширюється на працюючих осіб незалежно від закону, згідно з яким їм призначено пенсію.

  Виплата пенсій, призначених особам, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист», відповідно до законів України «Про державну службу» та «Про пенсійне забезпе¬чення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб в період роботи на посадах державної служби, визначених Законом Украї¬ни від 10.12.2015 № 889Л/ІІІ «Про державну службу», а також на посадах та на умовах, передбачених законами України «Про прокурату¬ру», «Про судоустрій і статус суд¬дів», а також виплата пенсії іншим особам, яким пенсію призначено згідно із законодавством, у період служби в органах місцевого самов¬рядування здійснюється в повному обсязі.

  Особливий порядок виплати пен¬сії в 2017 році не застосовується до осіб, які проходять військову службу або перебувають на посадах у На¬ціональній поліції України.

  2.2. По 31.12.2017 максимальний розмір пенсії (з урахуванням над-бавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених зако¬нодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати 10 740 грн.

  3. Згідно з Податковим кодексом України змінено розмір пенсії, яка є базою для оподаткування.

  Податок на доходи фізичних осіб та військовий збір справляються з пенсій/щомісячного довічного грошового утримання, якщо їх розмір перевищує десять розмірів прожит¬кового мінімуму для осіб, які втра¬тили працездатність (у розрахун¬ку на місяць), встановленого на 1 січня звітного податкового року, — в частині такого перевищен¬ня. Базою оподаткування є розмір, що перевищує 12 470 грн на місяць (у 2016 році — 10 740 грн). Ставка податку на доходи фізичних осіб — 18%, військового збору — 1,5% бази оподаткування.

  Коло осіб, яким надають пільги щодо справляння податку, залиши¬лося незмінним.

  Інформує Жмеринське об’єднане управління Пенсійного фонду України Вінницької області