Відділ фінансового забезпечення апарату Жмеринської  районної державної адміністрації

1.Загальні положення

1.1. Відділ фінансового забезпечення  апарату Жмеринської районної державної адміністрації (далі – відділ)  є структурним  підрозділом апарату районної державної адміністрації і створюється для ведення  обліку  надходження  та  використання  бюджетних  коштів  райдержадміністрації.

1.2. У своїй  діяльності  відділ керується Конституцією  та законами України, Указами Президента  України, постановами  Кабінету  Міністрів України,  іншими нормативно-правовими актами, що регламентують бюджетні відносини і фінансово  діяльність  бюджетної  установи,  розпорядженнями голів обласної та районних державних адміністрацій, а також Положенням про відділ фінансового забезпечення  апарату.

1.3 Відділ підпорядковується та є  підзвітним    голові райдержадміністрації з питань виконання функціональних повноважень та керівнику апарату райдержадміністрації в частині питань проходження державної служби.

1.4.  Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації,територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями та об’єднаннями громадян.

1.5.  Відділ проводить свою діяльність на основі квартальних та місячних планів, що затверджуються керівником апарату райдержадміністрації.

2. Основними завданнями відділу є :

             2.1  ведення бухгалтерського обліку, фінансово діяльності  та  складання звітності;

             2.2 відображення у документах достовірної та у повному  обсязі інформації про господарські  операції  і  результати діяльності, необхідної для оперативного управління  бюджетними  призначеннями (асигнуваннями)  та  фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами;

             2.3 забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов’язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності;

             2.4 забезпечення контролю за наявністю та рухом майна, використанням фінансових і матеріальних ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів;

3.Функції відділу:

             Відділ  відповідно до покладених  на нього завдань:

3.1. Веде бухгалтерський облік відповідно до національних положень бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку.

3.2. Складає на підставі даних бухгалтерського обліку фінансову та бюджетну звітність, а також державну  статистичну звітність в порядку,встановленому законодавством.

3.3.    Здійснює поточний контроль за:

     – дотриманням бюджетного  законодавства  при  взятті  бюджетних зобов’язань, їх  реєстрації  в  Управлінні Державного казначейства у Жмеринському  районі та м.Жмеринка Головного управління Державного казначейства України у Вінницькій області та здійсненням платежів  відповідно  до  взятих  бюджетних зобов’язань;

     – правильністю зарахування  та  використання власних надходжень бюджетної установи.

3.4. Своєчасно подає звітність до  Жмеринської ОДПІ, ФССЗТВП у Жмеринському районі та м.Жмеринка, УДК у Жмеринському районі та м.Жмеринка, управлінню пенсійоного фонду у Жмеринському районі та м.Жмеринка, фінансового у правління у м.Жмеринка, Головного фінансового управління Вінницької обласної державної адміністрації, Вінницької обласної державної адміністрації;

3.5. Своєчасно  та у повному обсязі перераховує податки і збори (обов’язкові платежі) до відповідних бюджетів;

3.6.   Забезпечує  дотримання  вимог  нормативно-правових   актів щодо:

      – використання фінансових,   матеріальних  (нематеріальних)  та інформаційних ресурсів під час прийняття та оформлення  документів щодо проведення господарських операцій;

     – інвентаризації необоротних    активів,   товарно-матеріальних цінностей,  грошових  коштів,  документів,  розрахунків  та  інших статей балансу;

3.7.  Проводить   аналіз   даних   бухгалтерського   обліку   та звітності,  щодо причин зростання дебіторської   та   кредиторської   заборгованості,  розробляє  та здійснює  заходи  щодо   стягнення   дебіторської   та   погашення кредиторської заборгованості, організовує та проводить роботу з її списання відповідно до законодавства;

3.8.   Забезпечує:

     – дотримання порядку проведення розрахунків за  товари,  роботи та послуги, що закуповуються за бюджетні кошти;

     – достовірність та    правильність    оформлення    інформації, включеної  до  реєстрів   бюджетних   зобов’язань   та   бюджетних фінансових зобов’язань;

     – повноту та  достовірність  даних підтвердних документів,  які формуються та подаються в процесі казначейського обслуговування;

    – зберігання, оформлення  та  передачу  до  архіву   оброблених первинних  документів та облікових регістрів,  які є підставою для відображення  у  бухгалтерському  обліку  операцій  та   складення звітності, а також звітності.

   3.9.  Бере участь у роботі з оформлення матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів;

   3.10.  Здійснює  заходи  щодо  усунення  порушень  і  недоліків, виявлених  під  час  контрольних  заходів,  проведених  державними органами  та  підрозділами  бюджетної  установи,  що  уповноважені здійснювати    контроль    за    дотриманням    вимог   бюджетного законодавства.

   3.11. Забезпечує своєчасну  виплату заробітної  плати та інших допомог  працівникам апарату та окремих  структурних підрозділів райдержадміністрації, проведення відповідних нарахувань та відрахувань до бюджету та відповідних фондів.

   3.12 Проводить виплату матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам району, виділеної  розпорядженням голови райдержадміністрації із коштів районного бюджету.

   3.13 Виконує  інші  функції відповідно  до законодавства  та за дорученням  голови районної державної адміністрації та заступника голови, керівника апарату райдержадміністрації.

               4. Права відділу:

                   Відділ має право:

               4.1. Представляти райдержадміністрацію в установленому  порядку  з питань,  що  відносяться  до компетенції відділу,  в органах державної влади,  органах місцевого самоврядування, фондах загальнообов’язкового    державного    соціального    страхування, підприємствах,  установах  та  організаціях  незалежно  від  форми власності;

                4.2. Встановлювати  обґрунтовані вимоги до порядку оформлення і подання  до  відділу фінансового забезпечення   структурними   підрозділами райдержадміністрації  первинних  документів  для  їх відображення у бухгалтерському  обліку,  а  також  здійснювати  контроль  за   їх дотриманням;

                 4.3. Одержувати  від структурних підрозділів райдержадміністрації та бюджетних установ,  які їй підпорядковані, необхідні відомості, довідки та інші матеріали, а також пояснення до них;

                4.4. Вносити  голові райдержадміністрації  пропозиції щодо удосконалення порядку ведення  бухгалтерського  обліку,  складення звітності,     здійснення    поточного    контролю,    провадження фінансової  діяльності.

      5. Керівник та працівники відділу призначаються на посади і звільняються з посад керівником апарату районної державної адміністрації відповідно до законодавства про державну службу.

Призначення на посаду здійснюється за результатами конкурсного відбору або за іншою процедурою, передбаченою законодавством України.

При призначенні особи на посаду державної служби вперше – встановлення випробування є обов’язковим. Просування по службі здійснюється з урахуванням професійної компетентності шляхом зайняття вищої посади за результатами конкурсу відповідно до Закону України «Про державну службу».

          Відділ очолює начальник, головний бухгалтер, який призначається на посаду та звільняється з посади керівником державної служби  районної державної адміністрації відповідно до законодавства про державну службу за результатами конкурсного відбору або за іншою процедурою, передбаченою законодавством України, з урахуванням вимог до професійно – кваліфікаційного рівня, встановлених постановою Кабінету Міністрів України увід 26 січня 2011 року №59 « Про затвердження типрового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи» за погодженням з органом Державної казначейської служби за місцем обслуговування бюджетної установи.

                6. Начальник відділу, головний  бухгалтер:

6.1. Підпорядковується та  є підзвітною  голові  райдержадміністрації в частині питань виконання функціональних повноважень,   та  керівнику апарату районної державної адміністрації в частині питань проходження  державної служби.  

6.2. Організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;

6.3.  Організовує роботу з ведення бухгалтерського обліку та забезпечує виконання завдань, покладених на сектор.

6.4.  Планує діяльність  відділу  і забезпечує  виконання планів  його роботи.

6.5.  Здійснює керівництво діяльністю відділу фінансового забезпечення, забезпечує раціональний та ефективний розподіл  обов’язків  між працівниками відділу, при необхідності  вносить зміни та доповнення в  існуючий  розподіл та функціональні  обов’язки, аналізує  результати роботи і вживає  заходи щодо ефективності  діяльності  відділу.

6.6. Погоджує проекти договорів, забезпечуючи дотримання вимог законодавства щодо цільового використання бюджетних коштів та збереження майна.

6.7.  Організовує правильну  постановку  і  ведення бухгалтерського обліку  і звітності.

6.8. Здійснює в межах своїх повноважень заходи щодо відшкодування винними особами збитків від нестач, розтрат, крадіжок;

6.9.   Подає керівникові пропозиції щодо:

         – визначення облікової політики, зміни обраної облікової політики, у тому числі системи та форм внутрішньогосподарського обліку та правил документообігу, додаткової системи рахунків і регістрів аналітичного обліку, звітності та контролю за господарськими операціями;

         – визначення оптимальної структури бухгалтерської служби та чисельності її працівників;

         – визначення джерел погашення кредиторської заборгованості;

         – створення умов для належного збереження майна, цільового та ефективного використання фінансових, матеріальних та інформаційних ресурсів;

         – удосконалення здійснення поточного контролю;

         – забезпечення відділу нормативно-правовими актами, довідковими та інформаційними матеріалами щодо ведення бухгалтерського обліку та звітності;

6.10.   Підписує звітність та документи, які є підставою для:

       – перерахування податків і зборів;

       – проведення розрахунків відповідно до укладених договорів;

       – приймання і видачі грошових коштів;

       – оприбуткування та списання рухомого і нерухомого майна;

       – проведення інших господарських операцій;

6.11. Відмовляє у прийнятті до  обліку документів, підготовлених з порушенням встановлених вимог, а також документів, щодо господарських операцій, що проводяться з порушенням законодавства, та інформує керівника встановлені факти порушення бюджетного законодавства;

6.12. Здійснює контроль за:

       – відображення в бухгалтерському обліку всіх господарських операцій, що проводяться райдержадміністрацією;

       – цільовим та ефективним використанням фінансових, матеріальних ресурсів, збереженням майна;

      – дотриманням вимог законодавства щодо списання (передачі) рухомого та нерухомого майна райдержадміністрації;

     –   правильності проведення розрахунків при здійсненні оплати товарів, робіт та послуг, відповідність перерахованих коштів обсягам виконаних робіт, придбаних товарів чи наданих послуг згідно з умовами укладених договорів;

     – відповідністю взятих бюджетних зобов’язань відповідним бюджетним асигнуванням, паспорту бюджетної програми та відповідністю платежів взятим бюджетним зобов’язанням та бюджетним асигнуванням;

     – додержання вимог законодавства під час здійснення попередньої оплати товарів, робіт та послуг у разі їх закупівлі за бюджетні кошти;

    6.13.  Погоджує документи, пов’язані з витрачанням фонду заробітної плати, встановленням посадових окладів і надбавок працівникам;

    6.14.   Складає квартальний баланс  і  здає їх  не пізніше  15-го числа наступного за звітним  місяцем.

    6.15.    Подає річний   звіт  контролюючим органам.

    6.16.  Планує та розроблює поточні плани асигнувань на утримання апарату, складає кошторис витрат на утримання архівного відділу та організовує їх фінансування.

    6.17.  Виконує  також  інші  доручення голови райдержадміністрації, його заступників та  керівника апарату.

    6.18.  Начальник відділу несе цивільну, адміністративну та кримінальну відповідальність згідно з законом за вчинені дії, які завдали шкоди, що відшкодовані з бюджету.

       7. Начальник відділу або особа, яка її заміщує, не може отримувати безпосередньо за чеками та іншими документами готівкові кошти і товарно-матеріальні цінності.

       8. У разі відсутності начальника відділу (відрядження, відпустки, тимчасової втрати працездатності)  виконання його обов’язків покладаються на головного спеціаліста відділу.

       9. Організація та координація діяльності начальника відділу фінансового забезпечення, головного бухгалтера, контроль за виконання ним своїх повноважень здійснюється Державною казначейською службою шляхом встановлення порядку ведення бухгалтерського обліку  та складання звітності відповідно до національних положень бухгалтерського обліку в державному секторі, погодження призначення на посаду та звільнення з посади, проведення оцінки його діяльності.

      10. Оцінка виконання начальником відділу фінансового забезпечення, головним бухгалтером своїх повноважень проводиться відповідно до порядку, затвердженого Мінфіном.

      11. Відділ утримується за рахунок коштів державного бюджету. Структура  і  чисельність працівників  відділу фінансового забезпечення встановлюється штатним розписом  апарату райдержадміністрації.

Звіт роботи відділу за 9 місяців 2022 рок ( Завантажити )