Відділ стратегічного розвитку та економіки

П О Л О Ж Е Н Н Я
про
відділ стратегічного розвитку та економіки управління з питань правового забезпечення та взаємодії з органами місцевого самоврядування апарату Жмеринської  районної  державної адміністрації

1. Відділ стратегічного розвитку та економіки (далі – Відділ) є структурним підрозділом управління з питань правового забезпечення та взаємодії з органами місцевого самоврядування апарату Жмеринської  районної  державної адміністрації , підпорядковується начальнику управління з питань правового забезпечення та взаємодії з органами місцевого самоврядування апарату   районної державної адміністрації.

2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації та районної державної адміністрації, Положенням про управління з питань правового забезпечення та взаємодії з органами місцевого самоврядування апарату Жмеринської  районної  державної адміністрації, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Відділу є:

3.1. Забезпечення реалізації державної політики у сфері стратегічного розвитку та економіки.

3.2. Забезпечення реалізації державної політики у галузі житлово-комунального господарства (у тому числі у сфері питної води та питного водопостачання, теплопостачання, розрахунків за житлово-комунальні послуги), поводження з побутовими відходами, інженерного захисту територій, у сферах транспорту (авіаційного, автомобільного, залізничного, річкового, міського електричного транспорту), дорожнього господарства, паливно-енергетичного комплексу та зв’язку.

3.3. Участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики, спрямованої на розвиток агропромислового комплексу.

3.4. Участь у формуванні та реалізації соціальної політики на селі, сталого розвитку регіонального агропромислового ринку і сільських територій району.

4. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

4.1 У межах загальних повноважень:

–  Організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, розпоряджень голови облдержадміністрації, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;

– Бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

– Готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної державної адміністрації;

– Розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

– Опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

– Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Відділ;

– Сприяє органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку відповідної території;

– Взаємодіє з органами місцевого самоврядування з питань надання житлово-комунальних послуг та регулювання цін/тарифів у межах своїх повноважень.

– Забезпечує реалізацію повноважень райдержадміністрації щодо здійснення контролю цін/тарифів на житлово-комунальні послуги та моніторингу стану розрахунків за них.

– Організовує контроль за здійсненням заходів, спрямованих на забезпечення сталої роботи об’єктів житлового господарства в осінньо-зимовий період, а також в умовах виникнення стихійного лиха, аварій, катастроф і ліквідації їх наслідків, здійснює моніторинг підготовки об’єктів житлового господарства до роботи в осінньо-зимовий період.

– Забезпечує в межах компетенції реалізацію заходів з енергозбереження згідно із завданнями Галузевої програми енергоефективності та енергозбереження у житлово-комунальному господарстві та відповідних регіональних програм.

– Забезпечує виконання правил і норм користування системами питного водопостачання, дотримання режиму зон санітарної охорони джерел та об’єктів централізованого питного водопостачання.

– Здійснює аналіз стану сфери питної води, питного водопостачання та водовідведення.

– Здійснює аналіз стану сфер благоустрою населених пунктів, поводження з побутовими відходами.

– Надає пропозиції щодо збирання і видалення побутових відходів, створення полігонів для їх захоронення, а також здійснення роздільного збирання корисних компонентів цих відходів.

-Забезпечує в межах своїх повноважень додержання вимог нормативно-правових актів з питань житлово-комунального господарства, транспортного обслуговування та енергозабезпечення.

– Аналізує стан і тенденції соціально-економічного розвитку, секторів та галузей економіки району.

– Готує пропозиції щодо погодження інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки надання фінансової допомоги на розвиток окремих інвестиційних проектів, що реалізуються у пріоритетних сферах виробництва.

– Аналізує діяльність суб’єктів господарювання різних форм власності в промисловій та аграрній галузях .

– Розробляє та організовує реалізацію заходів, спрямованих на нарощування інвестиційних ресурсів, створення сприятливого інвестиційного клімату та готує і подає пропозиції  центральним органам виконавчої влади щодо інвестиційних проектів найважливіших будов виробничого призначення, природоохоронних об’єктів та об’єктів соціальної сфери.

– Надає організаційно-методичну допомогу з питань промислової, аграрної та інноваційної політики.

– Забезпечує виконання районною державною адміністрацією повноважень уповноваженого органу управління щодо підприємств, установ, організацій, які належать до сфери її управління відповідно до статті 6 Закону України “Про управління об’єктами державної власності”

– Забезпечує у межах своєї компетенції участь в інвентаризації та обліку об’єктів державної власності.

– Здійснює співробітництво з громадськими організаціями та об’єднаннями суб’єктів господарювання.

–  Сприяє місцевим товаровиробникам у реалізації їх продукції під час здійснення торгівлі на ярмарках та  організації виставок у сфері агропромислового розвитку.  Здійснює організацію проведення аукціонів щодо продажу державного майна.

– Співпрацює з  органами місцевого самоврядування та надає методичну допомогу  в межах  делегованих повноважень органам виконавчої влади.   


            5. Відділ має право:

– Одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів райдержадміністрації, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, а від місцевих органів державної статистики безоплатно статистичні дані необхідні для виконання покладених на нього завдань;

– Залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

6. Начальник Відділу:

– Начальник відділу призначається на посаду і звільняється з посади керівником апарату районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу.

На час відсутності начальника відділу обов’язки виконує головний спеціаліст цього відділу.

Здійснює керівництво Відділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у підрозділі;

– Подає на затвердження начальнику управління з питань правового забезпечення та взаємодії з органами місцевого самоврядування апарату районної державної адміністрації положення про Відділ;

– Затверджує посадові інструкції працівників Відділу та розподіляє обов’язки між ними;

– Вносить пропозиції щодо формування планів роботи управління з питань правового забезпечення та взаємодії з органами місцевого самоврядування апарату районної державної адміністрації;

– Вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Відділу;

– Може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

– Представляє інтереси Відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, іншими місцевими відділеннями центральних органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням начальника управління з питань правового забезпечення та взаємодії з органами місцевого самоврядування апарату районної державної адміністрації;

– Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Відділу;

– Забезпечує дотримання працівниками Відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

– Здійснює інші повноваження, визначені законом.

Заходи, щодо охорони атмосферного повітря

Звіт по роботі відділу протягом 9 місяців 2022 року (Завантажити)

Звіт по роботі відділу за 2022 рік (Завантажити)

Звіт по роботі відділу протягом 1 кварталу 2023 року (Завантажити)

Звіт по роботі відділу протягом 9 місяців 2023 року (Завантажити)