Ввідділ з питань гуманітарної сфери управління з питань правового забезпечення та взаємодії з органами місцевого самоврядування апарату Жмеринської  районної державної адміністрації

1.  Загальні  положення

  1. Відділ  з  питань гуманітарної сфери є структурним підрозділом управління з питань правового забезпечення та взаємодії з органами місцевого самоврядування апарату Жмеринської  районної державної адміністрації (далі – Відділ), утворюється головою районної державної адміністрації, входить до її складу і в межах  Жмеринського  району забезпечує виконання покладених на цей підрозділ завдань.

2. Відділ підпорядкований начальнику управління з питань правового забезпечення та взаємодії з органами місцевого самоврядування апарату Жмеринської  районної державної адміністрації.

3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій, а також цим Положенням.

4. Основним завданням відділу є міжгалузева координація роботи щодо реалізації в районі державної гуманітарної політики з питань освіти, культури та мистецтва, молоді та спорту, охорони здоров’я,  створення умов для духовного, інтелектуального і фізичного розвитку населення, забезпечення виконання повноважень у галузі підтримки молодіжного руху, співпраця із закладами гуманітарної сфери державного підпорядкування та недержавної форми власності.

5. Відділ відповідно до визначених повноважень виконує такі завдання:

5.1 організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;

5.2. здійснює комплексний аналіз стану реалізації в районі державної політики гуманітарної сфери, в установленому порядку вносить пропозиції керівництву райдержадміністрації щодо розгляду цих питань;

5.3. відповідно до чинного законодавства надає практичну допомогу органам місцевого самоврядування в організації роботи закладів і установ гуманітарної сфери;

5.4. вивчає, узагальнює і поширює передовий досвід здійснення гуманітарної сфери в районі;

5.5. сприяє роботі творчих спілок, молодіжних і дитячих громадських організацій, фондів, асоціацій, інших громадських організацій, які діють у гуманітарній сфері;

5.6. вносить пропозиції щодо нагородження працівників гуманітарної сфери району державними нагородами, подяками та грамотами голови райдержадміністрації;

5.7. розглядає за дорученням керівництва райдержадміністрації звернення громадян, підприємств, установ та організацій з питань, що належать до компетенції відділу;

5.8. здійснює контроль за дотриманням законодавства та державних стандартів в гуманітарній сфері в органах місцевого самоврядування у межах своїх повноважень.

5.9. бере участь у підготовці звітів голови районної державної адміністрації, погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

5.10 розробляє проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань реалізації повноважень відділу;

5.11 самостійно або разом з іншими структурними підрозділами готує для подання голові районної державної адміністрації інформаційні та аналітичні матеріали;

5.12 опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

5.13 організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів відділу;

5.14. сприяє організації  і проведенню фізкультурно-спортивних, культурно-масових та молодіжних заходів серед широких верств населення;

5.15. здійснює контроль за діяльністю установ гуманітарної сфери усіх типів незалежно від їх підпорядкування;

5.16. здійснює контроль за технічним станом, ефективністю і цільовим використанням об’єктів гуманітарної сфери, що належать до сфери управління держадміністрації;

5.17. надає підприємствам, установам та організаціям, та іншим суб’єктам господарювання консультаційно-методичну допомогу з питань гуманітарної сфери;

5.18. подає пропозиції щодо формування державної політики у гуманітарній сфері, зокрема вдосконалення нормативно-правового регулювання у зазначеній сфері;

5.19. забезпечує збирання та оброблення статистичних даних у соціальній сфері з питань молодіжної політики, культури, освіти та  охорони здоров’я, здійснює контроль за їх достовірністю;

5.20. удосконалює  в  межах  своїх  повноважень систему пошуку і відбору  талановитих  та  обдарованих  дітей  і   молоді,   сприяє підтримці їх розвитку;

5.21. вживає в межах своїх повноважень заходів,  спрямованих на утвердження здорового способу життя,  протидіє поширенню соціально небезпечних хвороб у дитячому і молодіжному середовищі;

5.23. здійснює контроль за дотриманням законодавства з  питань, що належать до його компетенції;

5.24. вивчає,  узагальнює  та поширює передовий досвід роботи з питань, що належать до його компетенції;

5.25. сприяє   залученню   коштів   підприємств,   установ   та організацій  для  соціальної  підтримки  сім’ї,  дітей  і  молоді.

6. Відділ для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

6.1 одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

6.2 залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

6.3 користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

6.4 скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до їх компетенції.

6.5. вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи районної державної адміністрації з питань культури, освіти, молоді та спорту, охорони здоров’я.

7. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади головою райдержадміністрації у порядку визначеним діючим законодавством України за погодженням начальника управлінням з питань співпраці з органами місцевого самоврядування.

8. Начальник відділу:

8.1. очолює відділ, та призначається на посаду і звільняється з посади головою райдержадміністрації за погодженням начальника управління з питань правового забезпечення та взаємодії з органами місцевого самоврядування апарату райдержадміністрації згідно із законодавством про державну службу;

8.2. здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань, організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у відділі;

8.3.подає на затвердження начальнику управління з питань правового забезпечення та взаємодії з органами місцевого самоврядування апарату райдержадміністрації положення про Відділ;

8.4.затверджує посадові інструкції працівників відділу, розподіляє обов’язки між ними;

8.5. відповідно до чинного законодавства погоджує на посади і звільняє з посад працівників Відділу;

8.6. планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи  управління з питань правового забезпечення та взаємодії з органами місцевого самоврядування апарату райдержадміністрації;

8.7. видає в межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням;

8.8. вживає заходів щодо вдосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу;

8.9. звітує перед начальником управління з питань правового забезпечення та взаємодії з органами місцевого самоврядування апарату райдержадміністрації про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи;

8.10. може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

8.11. представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, міністерствами, центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями за дорученням керівництва районної державної адміністрації;

8.12. організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців відділу;

8.13. проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу;

8.14. забезпечує дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

8.15. забезпечує у межах повноважень здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції, контроль за їх здійсненням у відділі, установах та організаціях, що належать до сфери впливу відділу;

8.16. на період відпустки чи тривалої відсутності, обов’язки начальника відділу, виконує один із головних спеціалістів, на якого покладено обов’язки.

8.17. здійснює інші повноваження, визначені чинним законодавством.

Виконання заходів в районній військовій адміністрації щодо реалізації державної політики з питань гуманітарної сфери в області культури, освіти та спорту (Завантажити)

Звіт відділу за 2022 рік (Завантажити)

Звіт відділу за 2023 рік (Завантажити)